aarsmote2021
Klubbens årsmøte avholdes mandag 14. juni kl 19 på Radlestovå, Sandnes friidrettsstadion. Det har vært problemer med å legge inn årsmeldingen på hjemmesiden. Årsmeldingen 2020 vil derfor også bli sendt på epost til medlemmene.

 Årsmøte skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle årsberetning 2020.
9. Behandle regnskap 2020, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til
å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta budsjett 2021.
13. Behandle organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 3 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
varamedlem, 2. varamedlem osv.

Forslag og saker til årsmøtet må være styret i hende innen 11. mai 2021. Tidligere innsendte forslag trenger ikke sendes på nytt.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3. Kontingent for 2021 må også være betalt.

Årsrapport, regnskap, budsjett, innkomne forslag og saker og valg på styret og representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett og representanter til Nordsjørittets styre legges frem på årsmøtedagen, men vil også være tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Forretningsorden:
Ingen får ordet til en sak mer enn 2 ganger. Maks taletid settes til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang.

Koronasituasjonen:
Det kan komme endringer på dato hvis lokale og nasjonale ordninger tilsider det. Styrets intensjon er å avholde et fysisk årsmøte.

Sakspapirer

 

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng